Činnost

O nás

Členy naší organizace jsou převážně profesionální záchranáři či studenti záchranářských oborů, kteří se této činnosti věnují i ve svém volném čase. Mezi naše cíle patří jak vzdělávání veřejnosti (v případě akcí pro děti či pro širokou veřejnost jsou naše programy bezplatné, vyděláváme si na ně školením ve firmách či zajišťováním sportovních a kulturních akcí), tak vzájemné mezioborové vzdělávání členů, aby byli schopni lépe vykonávat svou profesi a znát i práci svých kolegů z jiných oblastí IZS.

Zdravotnické zajišťování sportovních, kulturních a spol. akcí

Program byl zahájen v roce 2001 a důvodem jeho vzniku byly hromadící se žádosti o pomoc při organizaci a zdravotnickém zajištění různých sportovních, kulturních a společenských akcí. Každý rok probíhá několik desítek akcí, na nichž členové sdružení zajišťují neodkladnou předlékařskou a přednemocniční první pomoc. Na zajišťovacích akcích jsou vždy přítomni profesionálové, máme k dispozici i dva sanitní vozy.

Pomoc při mimořádných událostech

Členové organizace pomáhají při mimořádných událostech nejrůznějšího druhu, od povodní až po pátrání po pohřešovaných osobách. Vzhledem ke své kvalifikaci poskytují zdravotnickou pomoc postiženému obyvatelstvu, pracují v evakuačních střediscích, sestavují ve spolupráci s atestovanými kynology rojnice a pod.

Provádění asistence při evakuaci objektů

Sdružení se aktivně podílí na cvičných evakuacích, které musí absolvovat každé zařízení min. 1x ročně. Členové sdružení provádějí evakuace objektů ve spolupráci se složkami IZS a některé organizují s vedoucími pracovníky daného objektu. Záchranáři zasahují při evakuaci, případně simulují raněné (včetně realistického namaskování poranění). Každá instituce si řídí průběh evakuace sama, případně řídící funkci přebírá některá ze složek IZS. Tento program je bezplatný.

Ukázkové akce pro širokou veřejnost

Velmi důležitým krokem k prezentaci sdružení a jeho aktivit bylo odstartování programu ukázek pro veřejnost. Jedná se o ukázky různých postupů a nasazení techniky, kterou disponuje sdružení. Veřejnost tak může vidět zásah záchranářů při simulovaných dopravních nehodách, pádu malého letadla, záchranu osob z výšky a volné hloubky, vyhledávání zavalených osob pomocí speciálně vycvičených psů atd. Přihlížejícím jsou jednotlivé postupy při ukázkách názorně předvedeny a následně i vysvětleny, součástí programu může být i výuka život zachraňujících úkonů či výuka hrou pro děti.

Práce s dětmi a mládeží

Hlavním cílem tohoto programu je nabídnout dětem několik možností k jejich výběru priorit v životě i při plánování budoucího zaměstnání a rozvíjení těchto směrů. Děti mají za úkol poznávat různá nebezpečí, která je obklopují každý den, a určovat postupy k jejich eliminaci. Organizace pořádá pro základní školy projekt Branný den. Projekt se skládá z osmi bloků: vybavení záchranářů, ochrana obyvatel za mimořádných situací, první pomoc při bezvědomí, resuscitace (KPCR), zásady poskytování laické první pomoci, ukázky práce kynologů, návykové látky, drogy, toxikománie, pravidla silničního provozu, volání na tísňové linky a řízená evakuace objektu. Projekt Branné dny, byl nahrazen projektem "3 kroky pro život", který se zaměřuje na vzdělávání v oblasti základů první pomoci - zástava masivního krvácení, resuscitace, volání na tísňovou linku (2009 - 2010, 2013 - 2014 projekt Branné dny" podpořen grantem MŠMT, 2015 - 2016 projekt "3 kroky pro život" podpořen grantem MŠMT)

Periodická cvičení pro členy organizace, cvičení IZS a mezinárodní cvičení Rescue Patrol

Samozřejmě i záchranáři musí neustále procvičovat své dovednosti a prohlubovat své znalosti. Odbornou teoretickou část výcviku absolvují záchranáři průběžně během celého roku. Jedná se především o víkendové semináře. V praktické části si záchranáři osvojují techniky záchrany osob ve výšce a nad volnou hloubkou, sehranost při vyhledávacích akcích, ale i při běžných zásazích. V neposlední řadě musí podstoupit výcvik za ztížených podmínek, kde jediná chyba může znamenat ohrožení pacienta, ale i samotných záchranářů. Nejdůležitějším faktorem periodických cvičení je práce v týmu, kde se každý musí spolehnout na své kolegy a plně jim důvěřovat. Nejdůležitějším projektem je mezinárodní součinnostní záchranářské cvičení Rescue Patrol (www.rescuepatrol.cz)(2013 finančně podpořen z fondu Ústeckého kraje) . Členové se také učasní cvičení IZS, ať už jako zasahující, komisaři, maskéři či figuranti.

Výuka předlékařské první pomoci a ochrany člověka při mimořádných událostech - Akreditované vzdělávací zařízení - Č.j. MSMT-32350/2016-1

Náplň programu vychází z hlavního poslání organizace a je základem pro naše další specializované programy. Jeho cílem je proškolení dětí, mládeže a dospělých v předlékařské první pomoci. Snažíme se jednoduchou formou nabídnout široké veřejnosti proškolení v základech první pomoci a pomáháme tím vytvoření bezpečnějšího okolí pro nás pro všechny. Po absolvování kurzu první pomoci se občané dokáží postavit hrozbě ve formě § 150 a 151 zák. 40/2009 Sb. o neposkytnutí předlékařské první pomoci. Výuka je rozdělena do několika skupin, a to od dětí v mateřských školách až po zaměstnance státní správy, školská zařízení a další organizace i jednotlivce. Tématem školení Mimořádné události jsou např. linky tísňového volání, zásady chování při požárech a povodních, systém varování obyvatelstva, postup u dopravní nehody, individuální ochrana a pod. Pro děti jsou školení bezplatná.